فيلم شرينک پلی الفين (POF)

فيلم شرينک پلی الفين از قابليت انعطاف پذيری و جمع شوندگی بالا برخوردار می باشد اين فيلم شرينک به صورت نرم و با ضخامت 15 ميکرون توليد می گردد و با توجه به متغيیر بودن ابعاد کالاها اين فيلم در عرض های 60-50-45-40-35-30-25-20 سانتی متر ارائه می گردد و استاندارد متراژ رول های تمامی عرض ها 1332 متر می باشد

اين فيلم دارای جرم حجمی 0/897 می باشد و نيز شرايط نگهداری آن راحت و آسان است بطوری که در دمای محيط عمل شرينک انجام نمی پذيرد و شفافيت اين نوع جنس 97% می باشد اين محصول از نظر کمی و کيفی در مقايسه با انواع مشابه بسيار مقرون به صرفه می باشد. از اين نوع فيلم در محصولات غذايی، دارويی، آرايشی، بهداشتی، پلاستيک، قطعات ، کتب و … استفاده می شود