دستگاه های شرینک، شیرینگ، شیرینک، شرینگ، بسته بندی، وکیوم ،پلی الفین

09129401127 - Интернет Сервис

следуйте за нами в социальных сетях

Tehran pack

Упаковочная промышленность

دستگاه وکیوم تک کابین MTQ70
 
 

Эта машина применяется для вакуума и запайки продуктов питания как птичье мясо, мясо, салями и другие продовольственные товары в цехе и на фабрике. Производительность до 500 уп/ч.

 

Характеристики:

Одна камера для вакуума.

Простые способы применения.

Изготовлена из нержавеющей стали.

Два вакуумных двигателя.

Ширина запайки 50см и 78см.

Мощная запайка.

Держатель изделия у каждой запайки.

5 газовых инжекторов.

Стабилизатор для входа газа.

Легко можно менять ее расположение в цехе благодаря колесикам на ножках.

Два блокирующихся колеса.

Видно вакуумное масло.