دستگاه های شرینک، شیرینگ، شیرینک، شرینگ، بسته بندی، وکیوم ،پلی الفین

09129401127 - online service

follow us on social media

Tehran pack

Packaging Industry

once pioneer, today the ultimate.