دستگاه های شرینک، شیرینگ، شیرینک، شرینگ، بسته بندی، وکیوم ،پلی الفین

09129401127-درخواست آنلاین

روزی حرف اول را میزدیم ، امروز حرف آخر را

تنوع کاملی از صنعت بسته بندی ایران

بخشی از لوح افتخارات تهران پک در نمایشگاه های بین المللی پیشرو در صنعت بسته بندی ایران

 
 
 
 
 

حضور تهران پک در نمایشگاه بین المللی

 
 

بخشی از مشتریا ن تهران پک