• 1365 تاسیس مجموعه

  • 1380 رشد و توسعه

  • 1384 افتتاح و گسترش شعب

  • سالهای متوالی از زمان تاسیس دریافت تندیس نمایشگاه های بین المللی

 

چشم انداز


شرکت تهران پک به عنوان شرکت برتر ایرانی در حوزه صنعت بسته بندی به روزی می اندیشد که به عنوان پرچمدار و رهبر صنعت بسته بندی در بازار داخلی و خارجی ارائه خدمات نماید. و امید است بتوانیم این رسالت ملی را با بهترین نحوه به انجام برسانیم