حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی سال 95

حضور در نمایشگاه شیرینی و شکلات سال 96

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98 

هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات تهران 98